Casaments i divorcis

Notaria De Blas - Bodas y Divorcios

La Llei de Jurisdicció Voluntària ha donat competència als notaris en noces i divorcis.

Quant a la celebració de matrimonis davant Notari, cal tenir en compte dues dates diferents:

Fins al 30/06/2017

 • El notari és lliurement triat per tots dos contraents.
 • El lloc de celebració serà la notaria o el domicili d’un dels contraents, tret que l’expedient hagi autoritzat la celebració a un altre lloc.
 • L’Encarregat del Registre Civil, conclòs l’expedient, lliurarà als contraents una certificació acreditativa del judici de capacitat matrimonial que haurà de ser aportat al notari. És a dir, l’expedient matrimonial es tramita davant l’encarregat del registre civil, no davant el notari.

A partir del 30/06/2017

 • L’expedient de judici de capacitat matrimonial es realitzarà pel Notari i, la resta, serà igual que els punts anteriors.
 • Respecte a les separacions i divorcis, destacar que la separació suspèn la vida en comú dels cònjuges però no posa fi al matrimoni, per tant, continuen sent marit i dona. En canvi el divorci, sí.

Clàusules

 • Podrà divorciar-se davant Notari sempre que hagin passat almenys tres mesos des de la celebració del matrimoni.
 • El divorci ha de ser de mutu acord, no pot haver-hi fills menors no emancipats, ni fills que, judicialment, depenguin dels seus progenitors.
 • Si hi ha fills majors sense ingressos propis que convisquin en el domicili i aquests pactes els afecten, hauran d’acudir a la notaria per a signar el seu consentiment.
 • Haurà de portar a la notaria la documentació necessària que certifiqui la data de celebració del matrimoni (certificat de matrimoni o llibre de família).
 • Els cònjuges hauran d’intervenir de manera personal, no són vàlids els poders generals. Si intervé algú per poders, haurà de presentar totes les dades de la separació (data i nom del cònjuge), així com els acords pactats.
 • El Notari farà constar els pactes acordats pels cònjuges en l’escriptura.
 • Els cònjuges hauran de ser assistits per un lletrat en exercici. Se li demanarà el seu número de col·legiat.
 • Perquè l’escriptura tingui plens efectes enfront de tercers, caldrà inscriure-la en el Registre Civil.
 • Haurà d’aportar-se la següent documentació:
  • Llibre de família.
  • DNI de tots dos.
  • Pactes entre els cònjuges.
  • Dades del lletrat o els lletrats que assistiran a la signatura.

Es contempla la reconciliació mitjançant acta de manifestacions, que caldrà inscriure en el Registre Civil.

Si desitja més informació sobre separacions o divorcis davant notari, no dubti en posar-se en contacte amb Notaria de Blas.